• 18.02.2011 00:00

 

            Maliye Bakanlığının hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak, mükelleflerin vergisel uyumlarını, denetimlerde etkinliğini artırmak için son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaya ağırlık verdiğini, bir takım beyanname, form ve bildirimleri elektronik ortamda aldığını önce ki yazılarımızda da ifade etmiştik. Bu çerçevede bilânço esasına göre defter tutan mükelleflerce 2010 yılı ve sonrası dönemler için “Kesin Mizan Bildirimi”nin de elektronik ortamda gönderilmesini düzenleyen tebliğ, 19 Ocak 2011’de Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 


            Gelir vergisi mükellefleri Mart, Kurumlar Vergisi mükellefleri Nisan ayında bir önceki yıla ait beyannamelerini verirler. Bu yıl bu beyannamelere ek olarak kesin mizanları da verecekler.

 


Her beyan döneminde mükellefler, banka hesaplarından kullandıkları kredilere, alacaklardan- şüpheli alacaklara, yapılan ve yapılacak giderlerden, alınan sipariş avanslarına, arsa ve arazilerinden, kıdem tazminatı karşılığına kadar daha pek çok konuda, Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda “Kesin Mizan” bildiriminde bulunacaklardır. Böylece Gelir İdaresi mükelleflerin her türlü hesap hareketlerinden haberdar olacak,  yıllarca süren ve zaman alan incelemeler yerine nokta atışı denetim yapabilecektir. Söz konusu sistem ile mükellefler daha etkin ve kolay şekilde denetlenecek, incelemelerde süre kısalacak ve daha net bir inceleme yapılması sağlanacaktır.

 

            Elektronik ortamda gönderilecek kesin mizanların “Kesin Mizan Bildirim Formatı”na ve tebliğde  yapılan açıklamalara uygun olarak düzenlenmesi gerekmekte olup mizanlarda sadece ana hesap mizanı yer alacaktır.

 

            19.01.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu  Genel Tebliği’nde Kesin Mizan Bildiriminin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

           

            Tebliği kısaca özetleyecek olursak;

 

            Bildirimin Dönemi ve Verilme Zamanı

 

            Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri 1 Mart -31 Mart, kurumlar vergisi mükellefleri 1 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında bildirimlerini elektronik ortamda vereceklerdir.

 

            Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler kendi gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde bildirimlerini vereceklerdir.

İşletmelerin devir, birleşme ve bölünme durumlarında beyanname verme süreleri tebliğde ayrıca düzenlenmiştir.

 

            Düzeltme

 

            Elektronik ortamda verilmiş ancak hatalı olduğu anlaşılmış bildirimler için düzeltme bildirimi verilebilecektir. Düzeltme işlemlerinde ilk bildirim iptal edilecek, ikinci kez verilen bildirim kabul edilecektir. Bu nedenle düzeltme yapması gereken mükelleflerin yeni bildirimini daha önce bildirimde bulunmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde yapması gerekmektedir.


            Bağlı oldukları vergi dairesi bildirimlerin verileceği tarihten önce değişen mükellefler, bildirimlerini halen bağlı oldukları vergi dairesine göndereceklerdir.


            2010 yılı içinde faaliyetlerini terk eden mükellefler ise 2010 yılında faaliyette bulundukları döneme ilişkin bildirimlerini en son bağlı oldukları vergi dairesine elektronik ortamda göndereceklerdir.

 

            Bildirimlerini elektronik ortamda belirtilen süre içinde göndermeyen, eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında V.U.K.mük.355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası (1.070 TL.) kesilecektir.

 

            Kesin mizan bildiriminin verilme süresi içinde veya verilme süresini izleyen 10 gün içinde düzeltme bildiriminin gönderilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez.

 

            Bu 10 günlük süreyi takip eden 15 gün içinde bildiriminin gönderilmesi halinde ise özel usulsüzlük cezasının 1/5’i uygulanır ki 1.070 TL / 5 = 214 TL. ceza kesilir.  

 

            Eğer bu 15 günlük süreden de sonra düzeltme bildirimi gönderilirse V.U.K.mük.355. maddede ki ceza olan 1.070TL. tam olarak uygulanır.