• 10.01.2011 00:00

Mali alanda birbiri ardına gelen düzenlemelere bir yenisi daha ekleniyor.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, özel sektörün rekabetçi yapıya kavuşması için gerekli şartları sağlamak istediklerini, bunun için bir Sanayi Strateji Belgesi hazırlanarak 2011 –2014 yıllarında uygulanmak üzere 72 eylemin planlandığını açıkladı. Bakan Ergün bu stratejiye paralel olarak sektörel strateji belgelerininde üretileceğini ve bunun üzerinde de çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bakanlığın açıklayacağı bu strateji planın ana maddelerinden biri de vatandaşlar için yapılan 'Mernis' projesinin bir benzeri olan şirketlere Merkezi Sicil Sistemi  (MERSİS) projesi. MERSİS ile elektronik ortam yaygınlaştırılarak bürokrasi azaltılacak, insanlar birbirlerinin önünde engel olmaktan çıkartılıp, kamuda teknolojik bir alt yapı kurulacaktır.

            MERSİS projesiyle tüm ticaret sicil memurlukları tek bir veri tabanında birleştirilerek, tüm bilgiler bir merkezde toplanacak böylece şirketler hakkında daha detaylı ve daha güvenilir bilgilere sahip olunacaktır. TC. kimlik numarası uygulamasında olduğu gibi, her şirketinde bir MERSİS numarası olacaktır. Merkezi bir sicil sistemi oluşturulmasına hizmet edecek olan bu proje esnaf, serbest meslek erbabı, meslek örgütleri (sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları), kamu kurum ve kuruluşları ve diğer ekonomik birimler dâhil olmak üzere gerçek ve tüzel kişileri kapsayacaktır. Böylelikle ülke genelindeki tüm ekonomik birimlere ilişkin verilerin, yasal ve yerel birimlerininde takibinin sağlanabilmesi için bir veri kayıt ambarı sistemi oluşturulacaktır.

Şirket kuruluş işlemlerine internet ortamında başlanabilecek, unvan sorgulaması ve ana sözleşme taslağı hazırlanarak kontrol ve inceleme için Ticaret Sicil Memurluğuna gönderilebilecektir. Ana sözleşme uygun ise noterde çıktı alınarak imzaların tamamlanması, harçların ve diğer ödemelerin internet üzerinden yapılabilmesi, ticaret sicilinde tescil ile Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ve ilgili diğer kurumlara yapılacak bildirimlerin anında ulaştırılması sağlanabilecektir.

Elektronik imzanın ticaret sicil İşlemlerinde kullanımını öngören kanun tasarısının kanunlaşmasıyla, şirketlerde tescili ve ilanı gereken durumlarda yapılacak bildirimler şirket yetkilileri tarafından sicil memurluklarına gidilmeksizin elektronik imza ile sanal ortamda yapılabilecektir. Şirketlerin adres, sermaye, yetkili temsilci ve iletişim bilgileri gibi bilgi değişiklikleri çok kısa bir zaman içinde gerçekleştirilerek, üçüncü şahısların bu bilgilere kısa bir sürede erişebilmeleri ticarette kontrol ve güveni artıracaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları arasında sağlanacak bilgi paylaşımı ve koordinasyon sonucunda, işlemler için sicillerden belge toplama, farklı kurumlar için aynı belgelerin mükerrer olarak çıkarılması nedeniyle oluşan maddi kayıpların ve zaman kayıplarının da önüne geçilecektir.

Merkezi Sicil Sistemi (MERSİS) ile şirketlere ait güncel bilgilere doğrudan ulaşılıp, kayıp, çalıntı kimliklerle şirket kurulması önlenecektir. Ayrıca önemli bir sorun olarak mükelleflerimizi de meşgul eden, mahkemelerde dava konusu olan; kayıp, çalıntı kimliklerle şirket kurulması, şirketlerde yetkisi sona ermiş kişilerce çek karnesi çıkarılması veya tahsilât yapılabilmesi gibi piyasada güvensizlik oluşturan, yeni mağduriyet ortaya çıkaran uygulamalar da sona erecektir.

Yılsonuna kadar önce şirketler, 2012’de ise tüm esnaflar ve serbest meslek erbapları MERSİS’e dâhil edileceklerdir.
                                                                                

Seyhan BILTIR                  

MALİ MÜŞAVİR