• 7.12.2010 00:00

          

            BAKAN BABACAN’DAN ALTI ÇİZİLECEK AÇIKLAMALAR

 

            Merhaba Sayın Okurlar;

            Bir önceki yazımızın konusunu oluşturan “kamu alacaklarına tarihi af” bayram müjdesi olarak Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kamuoyuna bir basın toplantısıyla duyuruldu.

Sayın Babacan’ın bu toplantıda bahsettiği bazı önemli ayrıntıları burada açıklayalım.

            Bakan Ali Babacan, önümüzdeki dönemde kayıt dışı çalışan işletmelerin devamlılıklarının oldukça zor olacağını, “nereden, ne kadar, nasıl vergi kaçırırım, nasıl kayıtları farklı göstererek avantajlar elde ederim diye düşünmekten vazgeçin, kurumsal yapınızı kurun” çağrısı yaptı. İletişim çağında devletin artık mükellefleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğunu, bundan sonraki dönemde genel eğilimin yaptırımların ve tahsilâtın üzerine gitme noktasında işlerin daha da sıklaşacağını, bu nedenle 1500 denetim elemanı alınacağını söyledi. Matrah artırımı yapan mükelleflerin denetim kapsamı dışına çıkacağını da ifade eden Babacan, özellikle matrah artırımı ve stok affıyla beraber, yine bu işletmelerdeki nakit ve demirbaş düzenlemeleriyle birlikte eski dosyaların kurumlar üzerindeki baskısının ve yükünün azalacağını, vergi dairesi ve SGK’nın artık günlük denetimlere daha fazla ağırlık vereceğini aktardı. Yeniden yapılandırmanın yeni bir başlangıç olacağına dikkatleri çeken Bakan Babacan bunun önemli bir fırsat olduğunu da ifade ederek, “herkes artık vergi açısından geçmişle ilgili problemlerini temizlesin, geleceğe güvenle baksın ve artık her şeyini kayıt altına alsın istiyoruz. Bakın paraysa para, stoksa stok, demirbaşsa demirbaş. Hepsini kayıt altına almaya çalışıyoruz” diyerek yeni başlangıç yapılacağını vurguladı.

            Geçtiğimiz günlerde TBMM sunularak Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanan tasarının, Aralık ayı sonuna kadar yasalaşması beklenmektedir.

Tüm bunların neticesinde, 2011 yılı için daha sıkı, denetim oranı daha yüksek, daha disiplinli ve işlerlik açısından her şeyin daha reel olacağı, yeni bir dönemin başlayacağı söylenebilir.

           

              Bakan Ali Babacan’nın açıkladığı matrah artırımının nasıl ve hangi oranlarda olacağını, stok ve kasa mevcudu hakkında bilgilerle yazımıza devam edelim.

                                     

          MATRAH ARTIRIMI


              Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar;
            2006 takvim yılı için % 30,
            2007 takvim yılı için % 25,
            2008 takvim yılı için % 20,
            2009 takvim yılı için % 15
oranlarından az olmamak üzere artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.
            Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin, matrah artırımında bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları gelir vergisi beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar dâhil) olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah ile birinci fıkraya göre artırdıkları matrahlar…

 

        GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ


            2006 takvim yılı için 10.000 liradan,
            2007 takvim yılı için 12.000 liradan,
            2008 takvim yılı için 15.000 liradan,
            2009 takvim yılı için 20.000 liradan

az olamaz. Ancak, beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi mükellefleri için vergilendirmeye esas alınacak matrah, ilgili yıllar için belirlenmiş tutarın 1/5’i, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri için 1/10’u olarak dikkate alınır. Bu fıkranın uygulamasında ilgili yıllar itibarıyla gayrimenkul sermaye iratları için belirlenen istisna tutarları dikkate alınmaz.

 

        KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

 

            2006 takvim yılı için 30.000 liradan,
            2007 takvim yılı için 36.000 liradan,
            2008 takvim yılı için 45.000 liradan,
            2009 takvim yılı için 60.000 liradan
az olamaz. Artırılan matrahlar, % 20 oranında vergilendirilir ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi ve fon alınmaz. Ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için bu
kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla bu madde hükmüne göre artırılan matrahları % 15 oranında vergilendirilir. İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması halinde de bu hüküm uygulanır.


             STOK BEYANI

         Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Stok ve Kasa 

 
          STOK (MALLAR)

            a) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan mallarını, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, aynı nev'i den mallara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır.
            b) Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmaz.
            KASA
            a) Bilânço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2009 tarihi itibarıyla bilânçolarında görülmekle birlikte isletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.
            b) a bendi kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden % 10 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.
            c) Bu fıkra kapsamında beyan edilen tutarlar, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmaz.
            Böylece bilânçolar gerçek durumuna dönüştürülerek, işletmeler daha şeffaf bir yapıya kavuşacaklardır.

           

            Bir sonraki yazımızda görüşünceye kadar esen kalın…

                                                                                                         

                 SEYHAN BILTIR

                 Mali müşavir